Ngày đăng: 11/04/2015 - 11:18
ĐÀI THVN KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CÔNG TÁC VỚI BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM

phoi-hop-100415-1428635902261.jpg
Phát biểu tại Lễ ký kết, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: “Các phương tiện thông tin truyền thông, đặc biệt là ba cơ quan báo chí cấp quốc gia: VTV, VOV, TTXVN đã có đóng góp to lớn cho sự phát triển của đất nước thông qua diện bao phủ toàn quốc, thông qua việc không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của mình. Điều này góp phần quan trọng làm cho nhân dân hiểu đúng đường lối chính sách của Đảng, thực tiễn phát triển đất nước, động viên khuyến khích các phong trào thi đua của các tầng lớp nhân dân”.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Thiện Nhân khẳng định, thời gian qua, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã có chương trình phối hợp lần lượt với ba cơ quan báo chí quốc gia. Những phối hợp này đã góp phần quan trọng giúp MTTQ Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ của mình trong thời gian qua, đặc biệt là năm 2014, năm tiến hành đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Từ bài học đó, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thống nhất với lãnh đạo ba cơ quan báo chí quốc gia trong thời gian tới, trong công tác truyền thông cần có sự phối hợp tốt, chặt chẽ hơn giữa 4 cơ quan để nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng của ba cơ quan truyền thông quốc gia. 

Theo đó, nội dung phối hợp tập trung vào việc đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam về xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam khóa VIII; Phối hợp đổi mới và nâng cao hiệu quả tuyên truyền Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững; Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tuyên truyền kỷ niệm ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18/11 hàng năm và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư; tuyên truyền về Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”. 

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các cơ quan truyền thông tăng cường phối hợp tuyên truyền thực hiện chức năng giám sát của MTTQ Việt Nam, các chương trình giám sát của Mặt trận, kết quả xử lý giám sát và chuyển biến xã hội sau giám sát; tuyên truyền về kết quả công tác vận động, tập hợp người Việt Nam ở nước ngoài, hoạt động đối ngoại nhân dân do MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện. Đặc biệt, trong năm 2015, chú trọng tuyên truyền về MTTQ Việt Nam tham gia Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng.

Thay mặt cho ba cơ quan truyền thông, Tổng giám đốc Trần Bình Minh khẳng định, sự hợp tác giữa ba cơ quan truyền thông quốc gia với UBTƯ MTTQ Việt Nam có truyền thống từ nhiều năm nay. Những năm qua, các cơ quan luôn bám theo các hoạt động của MTTQ Việt Nam, qua đó, phản ánh một cách kịp thời và đạt hiệu quả cao nhất. Tổng Giám đốc Trần Bình Minh nhấn mạnh, ba cơ quan truyền thông quốc gia sẽ làm hết sức mình, hoạt động thực sự có hiệu quả, góp phần mang lại lợi ích cho xã hội, người dân, làm cho hoạt động của Mặt trận đi vào cuộc sống và hiệu quả truyền thông tốt hơn. 

Việc ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam với ba cơ quan báo chí nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp công tác giữa bốn cơ quan, giúp các cơ quan hoàn thành tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật. Kịp thời đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong nhận thức và hành động của toàn xã hội, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước, Mặt trận với nhân dân.

Các tin bài liên quan: