Dịch vụ Media  

- Quảng cáo Outdoor – Indoor 
- Đặt lịch Quảng cáo 
- PR phim TH, kêu gọi tài trợ phim, CT TH 
- PR, Marketing truyền thông doanh nghiệp 
- Giới thiệu thông tin đơn gián

    quang cáo